خانه / مطالب و دانستنی ها / نامه ای که مراجع قضایی به وسیله چه نامه ای کسی را به فرامیخوانند
نامه ای که مراجع قضایی به وسیله چه نامه ای کسی را به فرامیخوانند

نامه ای که مراجع قضایی به وسیله چه نامه ای کسی را به فرامیخوانند

نامه ای که مراجع قضایی به وسیله چه نامه ای کسی را به  فرامیخوانند

مراجع قضایی به وسیله نامه احضاریه کسی را به مراجع قضایی فرامیخوانند

اِحضار یا فَراخوانی دعوتی است رسمی، که از طرف مقام قضایی برای یک شخص جهت حضور در مرجع قضایی به عمل می‌آید. احضار از ماده «حضر» و در لغت به‌معنای حاضر کردن و فراخواندن می‌باشد. مقام قضایی جهت بازجویی، پاسخ به اتهام، ادای شهادت و یا هر امر دیگری، مدعاعلیه یا نماینده او یا شاهد دعوی و مانند آن‌ها را به وسیله احضارنامه یا احضاریه رسما و در زمان معین فرامی‌خواند

ضابطه ماهوی
با استناد به ماده ۱۲۴ ق. آ. د. ک بیان شده‌است که مقام قضایی برای احضار یا جلب باید دلایل کافی داشته باشد.

ضابطه شکلی
احضارنامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده به مأمور احضار رد می‌کند
احضار باید کتبی و به وسیله فرم چاپی مخصوص که حاوی نکات قانونی است و عنوان احضاریه دارد انجام گیرد.
در فرم احضاریه باید نام و شهرت احضارشونده و تاریخ و ساعت و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور قید شود.
در ابلاغ احضاریه به احضارشونده باید مقررات و ترتیبات مربوط به ابلاغ مذکور در ق. آ. د. م مراعات شود
چنانچه محل اقامت احضار شونده معلوم نباشد و به این جهت یا به طریق قانونی دیگری هم نتوان احضاریه را به وی ابلاغ نمود توسط انتشار آگهی در روزنامه احضاریه صورت خواهد گرفت.

مطلب پیشنهادی

رفتارهای نامناسب در سفر با هواپیما

رفتارهای نامناسب در سفر با هواپیما

این روزها و به لطف خطوط چرند رخیص اهمیت اعتبار که رفتن از سقف ای …